Η εργοδοτική εισφορά 0,45% που καθορίστηκε με το άρθρο 14 του Ν. 2224/94 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 10 του Ν. 2336/95, καταβάλλονταν υπέρ του Λογαριασμού για την Απασχόληση και την Επαγγελματική Κατάρτιση (Λ.Α.Ε.Κ.) που συστάθηκε με το άρθρο 1 του Ν. 2434/96, όπως ισχύει στο άρθρο 34 του Ν.4144/13.

Από 1.7.2014 οι προβλεπόμενοι στο άρθρο 1 παράγραφος 2 του ν. 2434/1996 (Α’188) πόροι του ΛΑΕΚ, σύμφωνα και με τις διατάξεις των άρθρων 14 και 15 του ν. 2224/1994 (Α’112), οι οποίοι αποτελούν πόρους του Ενιαίου Λογαριασμού για την Εφαρμογή Κοινωνικών Πολιτικών (ΕΛΕΚΠ) σύμφωνα με την περίπτωση α΄ της παραγράφου 4 του άρθρου 34 του ν. 4144/2013 (Α΄88) διαμορφώνονται από ποσοστό 0,81% σε ποσοστό 0,46%. Το ύψος της εργοδοτικής εισφοράς ανέρχεται σε 0,24% σύμφωνα με την υποπαράγραφο ΙΑ3 περίπτωση Β του άρθρου 1 του Ν. 4254/2014 στην οποία αναφέρεται ότι “Από 1.7.2014 οι προβλεπόμενοι στο άρθρο 1 παράγραφος 2 του Ν. 2434/1996 (Α’188) πόροι του ΛΑΕΚ, σύμφωνα και με τις διατάξεις των άρθρων 14 και 15 του Ν. 2224/1994 (Α’ 112), οι οποίοι αποτελεούν πόρους του Ενιαίου Λογαριασμού για την Εφαρμογή Κοινωνικών Πολιτικών (ΕΛΕΚΠ) σύμφωνα με την περίπτωση α’ της παραγράφου 4 του άρθρου 34 του Ν. 4144/2013 (Α’ 88) διαμορφώνονται από ποσοστό 0,81% σε ποσοστό 0,46% ως εξής: α. Εργοδοτική εισφορά 0,24% υπέρ του Ειδικού Λογαραριασμού Προγραμμάτων Επαγγελματικής Κατάρτισης και Εκπαίδευσης (ΕΛΠΕΚΕ) σύμφωνα με το άρθρο 14 του Ν. 2224/1994 (Α’ 122), β. Εργοδοτική εισφορά 0,12% υπέρ του Ειδικού Κοινού Λογαριασμού Ανεργίας (ΕΚΛΑ), σύμφωνα με το άρθρο
15 του Ν. 2224/1994 (Α’ 122), γ. Εισφορά εργαζομένου 0,10% υπέρ του Ειδικού Κοινού Λογαριασμού Ανεργίας (ΕΚΛΑ), σύμφωνα με το άρθρο 15 του Ν. 2224/1994 (Α’ 122)” υπέρ του Ειδικού Λογαριασμού Προγραμμάτων Επαγγελματικής Κατάρτισης και Εκπαίδευσης (Ε.Λ.Π.Ε.Κ.Ε), σύμφωνα με το άρθρο 14 του ν.2224/1994 (Α΄122).

Η ανωτέρω εισφορά καταβάλλεται υποχρεωτικά από όλους τους εργοδότες συμπεριλαμβανομένου του Δημοσίου, των Ν.Π.Δ.Δ. και των Ο.Τ.Α., για τους ασφαλισμένους που υπάγονται έστω και σε ένα κλάδο ασφάλισης του ΟΑΕΔ, συνεισπράττεται με τις υπέρ ΙΚΑ εισφορές και υπολογίζεται επί των αποδοχών επί των οποίων υπολογίζονται οι εισφορές του ΙΚΑ.

Οι πόροι του ΛΑΕΚ που αποδίδονται στις επιχειρήσεις και αφορούν στην επαγγελματική κατάρτιση είναι ακατάσχετοι, δε λογίζονται ως έσοδα και απαλλάσσονται από κάθε φορολογική επιβάρυνση (παρ.5 του αρθρ.1 του Ν.2434/96, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ.5 του άρθρου 15 του Ν.3762/2009) όπως ισχύει στην παρ. 5 του άρθρου 34 του Ν. 4144/13 “Οι πόροι του ΕΛΕΚΠ είναι  κατάσχετοι δεν λογίζονται ως έσοδα και απαλλάσσονται από κάθε φορολογική επιβάρυνση”.

Δυνάμει της ως άνω διάταξης σε συνδυασμό με τη διάταξη του άρθρου 464 ΑΚ που ορίζει ότι «απαιτήσεις ακατάσχετες είναι ανεκχώρητες», τυχόν εκχωρήσεις των προς επιστροφή ποσών από τις δικαιούχες επιχειρήσεις σε τρίτους είναι ά κ υ ρ ε ς . Η Επιτροπή Διαχείρισης του ΕΛΕΚΠ με τη με αριθ. 384/17/12-05-2020 διατύπωση γνώμης η οποία εγκρίθηκε με τη με αριθμ 2653/53/13-05-2020 απόφαση του ΔΣ του ΟΑΕΔ, τροποποίησε το για το έτος 2020 ετήσιο πρόγραμμα διάθεσης και διαχείρισης των πόρων που αφορά στα προγράμματα κατάρτισης του προσωπικού των δικαιούχων
επιχειρήσεων με την ονομασία «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ (ΛΑΕΚ 0,24%) ΕΤΟΥΣ 2020» και διακριτικό τίτλο «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΛΑΕΚ 0,24% ΕΤΟΥΣ 2020» ως εξής «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ (ΛΑΕΚ 0,24%) ΕΤΟΥΣ 2020» ΦΑΣΗ Β και διακριτικό τίτλο «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΛΑΕΚ 0,24% ΕΤΟΥΣ 2020».

 

Αφήστε μια απάντηση