Πώς μπορούμε να βοηθήσουμε

Παρέχουμε υπεύθυνες λογιστικές υπηρεσίες στην επιχείρησή σας, για να μπορείτε, ανεμπόδιστα και χωρίς άγχος, να ασχολείστε με τη δυναμική εξέλιξη μόνο των δικών σας εργασιών.

Ολοκληρωμένη τήρηση λογιστηρίου στα γραφεία μας

 • Μηχανογραφική τήρηση λογιστικών βιβλίων
 • Παρακολούθηση παγίων περιουσιακών στοιχείων

Σύνταξη λογιστικών οικονομικών καταστάσεων πλήρως εναρμονισμένων με την υπάρχουσα νομοθεσία

 • Έλεγχος ισοζυγίων, εκτυπώσεις ισοζυγίων
 • Μηνιαία αποτελέσματα, προβλέψεις
 • Εργασίες τέλους χρήσεως (αποτίμηση, απογραφή, σύνταξη οικονομικών καταστάσεων, συμφωνίες, εκτυπώσεις).

Σύνταξη ετήσιων οικονομικών καταστάσεων

 • Ισολογισμός τέλους χρήσεως
 • Κατάσταση του λογαριασμού « Αποτελέσματα Χρήσεως »
 • Πίνακας Διαθέσεως Αποτελεσμάτων
 • Κατάσταση Γενικής Εκμετάλλευσης
 • Προσάρτημα του Ισολογισμού
 • Φορολογική Δήλωση της εταιρείας ( Ε 3 – E2 - Ν ) για το φορολογικό έτος

Σύνταξη πρακτικών & λοιπών στοιχείων

 • Έκθεση Διαχείρισης των Διαχειριστών  προς τη Γενική Συνέλευση των εταίρων για την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων για την χρήση που έληξε, για ανάρτησή του στο ΓΕΜΗ.
 • Πρακτικό Γενικής Συνέλευσης, με το οποίο αποφασίζεται η έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων για τη χρήση που έληξε, για ανάρτησή τους στο ΓΕΜΗ.

Υπευθυνότητα

Αμεσότητα

Αποτελεσματικότητα

Σε τι διαφέρουμε

Ενδιαφερόμαστε

Κάθε πελάτης είναι εξίσου σημαντικός για εμάς. 

Ακούμε

Ακούμε το πρόβλημά σας και προσφέρουμε λύσεις ραμμένες στα μέτρα σας.

Επιλύουμε

Κάθε πρόβλημα έχει τη λύση του. Το γραφείο μας φροντίζει να βρει τη σωστή λύση, για εσάς.